Bộ trưởng Tài chính ban hành Thông tư số 57/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 20/7.
Thông tư quy định chậm nhất đến hết ngày 30/6/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thống nhất tổ chức thị trường giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm niêm yết, thị trường cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức chưa niêm yết (UPCoM) theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Từ ngày 1/7/2023 chậm nhất hết ngày 31/12/2023 HoSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Trong khi đó, từ ngày 1/1/2025 đến chậm nhất hết ngày 30/6 2025, HoSE tiếp nhận cổ phiếu của doanh nghiệp đăng ký giao dịch UPCoM.
Đối với HNX, từ ngày 1/7/2023, Sở sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp. Trong khi đó, lộ trình chuyển cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch trên HNX sang HoSE được thực hiện như trên.
Đối với thị trường trái phiếu, chậm nhất đến hết 31/12/2022, HNX thống nhất tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trước thời hạn trên, HNX tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp niêm yết; tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ; tiếp nhận trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HoSE và tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.
HoSE sẽ tiếp tục tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu chính quyền địa phương đã niêm yết trước ngày 20/7/2021 cho đến ngày đáo hạn; thực hiện chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HoSE sang HNX và không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu mới.
Chậm nhất đến hết năm 2021, HoSE hoàn thành việc chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết từ HoSE sang HNX. Trường hợp đến hết 30/9, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) chưa đi vào hoạt động thì HoSE có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chuyển trái phiếu doanh nghiệp niêm yết tại HoSE sang HNX.
Trong khi đó, HNX sẽ tổ chức thị trường chứng khoán phái sinh theo quy định Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Theo quyết định số 37/2020, VNX hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại HNX và HoSE. Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam được tổ chức theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có tư cách pháp nhân... Vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. VNX nắm giữ 100% vốn điều lệ của HNX và HoSE.
Theo quyết định, HNX có nhiệm vụ chính là tổ chức, vận hành thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác... Trong khi đó, HoSE sẽ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác...Vốn điều lệ hiện tại của HoSE là 1.200 tỷ đồng và HNX là 750 tỷ đồng.

Nguồn: ndh.vn