Bộ trưởng Công Thương vừa ký Quyết định số 1971 ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định số 1968 của Thủ tướng phê duyệt đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”.
Theo Bộ Công Thương, mục đích của kế hoạch này là cụ thể hoá các nội dung, phân công các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng giao tại Quyết định số 1968.
Ngoài ra, kế hoạch đưa ra nhằm đảm bảo sự thống nhất, phù hợp kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Công Thương và chương trình chuyển đổi số tại Bộ Công Thương giai đoạn 2022-2025 và định hướng chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.
Theo kế hoạch, Bộ Công Thương sẽ tập trung nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số thống nhất, phù hợp với kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật theo quy định, đảm bảo khả năng vận hành thông suốt, nâng cấp, mở rộng, kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu.
Đồng thời, ngành công thương thực hiện hỗ trợ các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu kết nối, tổ chức và tham gia nền tảng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; hoàn thiện cơ chế chính sách ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.
Kinh phí thực hiện kế hoạch này được lấy từ ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, tài trợ quốc tế và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
Một trong những nội dung của Kế hoạch là xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số thống nhất, phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. Ảnh: VGP
Trước đó, ngày 22/11/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định số 1968 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030”.
Mục tiêu tổng quát của đề án là nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại thuộc Chính phủ, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cơ sở hình thành, phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển ngoại thương và thương mại trong nước, góp phần tái cơ cấu ngành công thương.
Đề án phấn đấu đến năm 2025 xây dựng, hình thành hệ sinh thái xúc tiến thương mại số với 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 200.000 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và 50% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin.
Cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và 10 ngành hàng xuất khẩu chủ lực được hình thành, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu của 10 thị trường xuất khẩu trọng điểm.
Đề án phấn đấu 25% các dịch vụ kết nối thị trường được tổ chức trên nền tảng kết nối, hỗ trợ 100.000 lượt doanh nghiệp và 25% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số.
Ngoài ra, đến năm 2025, đề án đưa ra mục tiêu 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 100.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin.
Đến năm 2025, 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 100.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.
Đồng thời, cũng đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia với 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Nguồn: ndh.vn