Sữa và sản phẩm sữa được nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường New Zealand, với 25,37 triệu USD, chiếm 27,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa của cả nước, tăng 9,6% so với tháng 12/2020 nhưng giảm 19,5% so với tháng 1/2020.
Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Đông Nam Á tăng 31,6% so với tháng 12/2020 và cũng tăng mạnh 129,2% so với tháng 1/2020, đạt 21,48 triệu USD, chiếm 23,6% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ thị trường EU tăng 30,3% so với tháng 12/2020 và tăng 13,7% so với tháng 1/2020, đạt 14,51 triệu USD, chiếm 15,9% trong tổng kim ngạch.
Nhìn chung nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ đa số các thị trường trong tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với tháng 12/2020, trong đó nhập khẩu từ thị trường Singapore tăng mạnh 53,5%, đạt 10,04 triệu USD và cũng tăng 488,5% so với tháng 1/2020; nhập khẩu từ Malaysia cũng tăng mạnh so với tháng 12/2020 và tăng so với tháng 1/2020, với mức tăng tương ứng 51,7% và 121%, đạt 6,9 triệu USD.

Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa tháng 1/2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD


Nguồn: VITIC