Sau đây là toàn văn thư chúc mừng:

 

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương