Thực hiện Luật an toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương cập nhật danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN, Cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định đến tháng 7/2019.
- Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước, xem tại đây
- Danh sách kiểm nghiệm kiểm chứng, xem tại đây
- Danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, xem tại đây.
Chi tiết các Quyết định chỉ định, xem tại đây..
Vụ Khoa học và Công nghệ
Nguồn: Moit.gov.vn