Nhằm góp phần cải thiện công tác tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do (FTA), Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương xây dựng một Cổng thông tin điện tử để cung cấp các thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của các đối tác FTA cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam.
Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, được sự hỗ trợ của Chính phủ Australia, Bộ Công Thương và Ngân hàng Thế giới (WB) đã phối hợp khởi động việc xây dựng Cổng thông tin điện tử về FTA từ tháng 2/2019.
Sau gần 2 năm triển khai, ngày 23/12/2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức Lễ khai trương Cổng thông tin điện tử Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam (Vietnam FTA Portal - Cổng FTAP tại địa chỉ fta.gov.vn) nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam tận dụng hiệu quả các FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. 
FTAP lấy doanh nghiệp và người dân làm trọng tâm để thực hiện các mục tiêu chính như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi các FTA của Việt Nam, đảm bảo hiệu suất và hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích của cơ quan nhà nước tới doanh nghiệp và người dân về các cam kết của Việt Nam trong các FTA.
Để thực hiện các mục tiêu đề ra, hiện có nhiều Bộ ngành trong Tổ công tác FTA cùng tham gia cung cấp thông tin thường xuyên với các nhiệm vụ cụ thể trên FTAP.
Trong đó, các thành viên thuộc Bộ Công Thương cung cấp các thông tin về tình hình đàm phán, thực hiện các FTA và các thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia, thông tin chung và đánh giá về tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các đối tác thương mại, các thông tin thị trường trong và ngoài nước, các cơ hội đầu tư kinh doanh, các biện pháp xúc tiến thương mại, phòng vệ thương mại…; Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến FTA trong lĩnh vực phụ trách; Cập nhật các tài liệu, ấn phẩm số, thông tin về các khóa đào tạo, hội nghị và tập huấn liên quan đến FTA.
Còn các thành viên thuộc Bộ Tài chính thực hiện cung cấp số liệu về xuất khẩu, nhập khẩu ở cấp độ mã HS theo phân loại hiện hành của Việt Nam theo các nước đối tác, mặt hàng, địa phương định kỳ theo tháng; Phối hợp với đại diện của Bộ Công Thương là thành viên Tổ Công tác trong việc kết nối API chia sẻ dữ liệu, thông tin; Cập nhật thông tin về các văn bản pháp luật liên quan đến FTA và thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia trong lĩnh vực phụ trách; Cập nhật tình hình thực hiện các cam kết về thuế, hải quan, thuận lợi hóa thương mại... trong các FTA và thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia.
Các thành viên thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin về các quy định, văn bản pháp luật, các biện pháp, quy định áp dụng đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu có liên quan lĩnh vực nông nghiệp; Cập nhật tình hình thực hiện cam kết về nông nghiệp, SPS, IUU... trong các FTA và thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia.

Cổng FTAP: Bộ Công Thương đánh giá tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các đối tác thương mại

  Các Bộ ngành cùng than gia thực hiện Cổng FTAP. Ảnh: HQ

Các thành viên thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Cung cấp số liệu về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cũng như đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài theo các nước đối tác FTA, lĩnh vực, địa phương; Cung cấp thông tin về các lĩnh vực, dự án thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài ở cấp Trung ương và địa phương; Cập nhật thông tin về các văn bản pháp luật liên quan đến FTA và thỏa thuận đầu tư mà Việt Nam tham gia trong lĩnh vực phụ trách; Cập nhật tình hình thực hiện cam kết về mua sắm Chính phủ, đầu tư... trong các FTA và thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia.
Các thành viên thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp các số liệu, thông tin liên quan đến các nội dung cam kết của Việt Nam trong các FTA liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Cập nhật thông tin về các quy định, văn bản pháp luật liên quan đến các FTA và thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia trong lĩnh vực phụ trách; Cập nhật tình hình thực hiện cam kết liên quan về phát triển bền vững (lao động), di chuyển thể nhân hoặc nhập cảnh của khách kinh doanh... trong các FTA và thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia.
Đối với các thành viên thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, sẽ cung cấp thông tin về các quy định, văn bản pháp luật, các biện pháp, quy định áp dụng đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu có liên quan lĩnh vực môi trường; Cung cấp các số liệu, thông tin liên quan đến các nội dung cam kết của Việt Nam trong các FTA liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Cập nhật thông tin về các quy định, văn bản pháp luật liên quan đến các FTA và thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia trong lĩnh vực phụ trách; Cập nhật tình hình thực hiện cam kết liên quan về phát triển bền vững (môi trường), ... trong các FTA và thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia.
Các thành viên thuộc các Bộ, ngành khác tập trung cấp các số liệu, thông tin liên quan đến các nội dung cam kết của Việt Nam trong các FTA liên quan đến lĩnh vực phụ trách; Cập nhật thông tin về các quy định, văn bản pháp luật liên quan đến các FTA và thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia trong lĩnh vực phụ trách; Cập nhật tình hình thực hiện cam kết liên quan đến lĩnh vực phụ trách trong các FTA và thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia.

Nguồn: Vinanet/VITIC