Thực hiện Quyết định số 2165/QĐ-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt danh mục đầu bài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện trong Kế hoạch năm 2019 (đợt 4), Bộ Công Thương thông báo:
1. Tổ chức tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện trong Kế hoạch năm 2019.
2. Mẫu hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp và Danh mục các nhiệm vụ tuyển chọn thực hiện năm 2019 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương (địa chỉ http://www.moit.gov.vn).
3. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp (sau đây gọi tắt là Hồ sơ) bao gồm một (01) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày trên khổ giấy A4 sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909-2001, cỡ chữ 14 và 07 bản sao bộ hồ sơ gốc được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ như sau:
a) Tên nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp;
b) Tên, địa chỉ của tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ;
c) Liệt kê danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
4. Bộ hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp gồm các nội dung sau:
- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo biểu mẫu quy định (Biểu B7-DONTC-BCT);
- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu quy định (Biểu B8-LLTC-BCT). Trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã và đang chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Bộ Công Thương giao, tổ chức, cá nhân gửi kèm báo cáo đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B5-BCĐG-BCT);
 - Thuyết minh được lập tương ứng với từng loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Biểu B6a-TMĐT-BCT áp dụng cho đề tài; Biểu B6c-TMDASX-BCT áp dụng cho dự án sản xuất thử nghiệm);
- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân đăng ký tham gia nghiên cứu chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Biểu B9-LLCN-BCT);
- Văn bản xác nhận của đơn vị đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nếu có (Biểu B10-PHTH-BCT);
- Văn bản pháp lý chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (nếu có);
 - Văn bản cam kết và giải trình khả năng huy động vốn từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước đạt ít nhất 70% tổng kinh phí đầu tư (đối với dự án sản xuất thử nghiệm);
 - Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trong trường hợp thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung mua sắm, thuê tài sản, trang thiết bị, nguyên vật liệu).
 5. Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ là 17 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2019.
 6. Nơi nhận Hồ sơ:
Bộ Công Thương (qua Vụ Khoa học và Công nghệ)
54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
7. Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ với Phòng Kế hoạch tổng hợp, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, điện thoại: 024.22202438.
Tài liệu đính kèm, xem tại đây.
Vụ Khoa học và Công nghệ
 Nguồn: Moit.gov.vn