Đường thô (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 7/24

19,24

19,34

18,58

18,63

19,30

Tháng 10/24

19,30

19,40

18,63

18,67

19,33

Tháng 3/25

19,62

19,70

18,95

18,98

19,62

Tháng 5/25

19,07

19,18

18,47

18,49

19,08

Tháng 7/25

18,84

18,96

18,31

18,33

18,84

Tháng 10/25

18,91

18,97

18,40

18,42

18,85

Tháng 3/26

19,10

19,17

18,68

18,69

19,04

Tháng 5/26

18,52

18,58

18,21

18,22

18,46

Tháng 7/26

18,14

18,17

18,00

18,01

18,16

Tháng 10/26

18,18

18,23

18,08

18,09

18,20

Tháng 3/27

18,46

18,46

18,37

18,38

18,45

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/24 và đường thô kỳ hạn tháng 7/24

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Reuters