Đường thô (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 7/24

19,58

19,61

19,25

19,30

19,58

Tháng 10/24

19,65

19,65

19,30

19,33

19,60

Tháng 3/25

19,90

19,91

19,59

19,62

19,87

Tháng 5/25

19,24

19,30

19,06

19,08

19,29

Tháng 7/25

18,98

19,06

18,81

18,84

19,03

Tháng 10/25

18,96

19,03

18,80

18,85

19,01

Tháng 3/26

19,12

19,12

18,99

19,04

19,16

Tháng 5/26

18,53

18,53

18,42

18,46

18,56

Tháng 7/26

18,12

18,16

18,12

18,16

18,23

Tháng 10/26

18,15

18,20

18,15

18,20

18,24

Tháng 3/27

18,45

18,45

18,45

18,45

18,48

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/24 và đường thô kỳ hạn tháng 7/24

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters