Đường thô (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 7/24

19,60

19,87

19,40

19,58

19,60

Tháng 10/24

19,64

19,88

19,43

19,60

19,63

Tháng 3/25

19,93

20,14

19,71

19,87

19,92

Tháng 5/25

19,35

19,57

19,15

19,29

19,37

Tháng 7/25

19,16

19,30

18,88

19,03

19,15

Tháng 10/25

19,18

19,29

18,87

19,01

19,18

Tháng 3/26

19,37

19,46

19,04

19,16

19,37

Tháng 5/26

18,83

18,91

18,49

18,56

18,83

Tháng 7/26

18,56

18,56

18,18

18,23

18,54

Tháng 10/26

18,32

18,32

18,21

18,24

18,59

Tháng 3/27

18,50

18,50

18,48

18,48

18,87

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/24 và đường thô kỳ hạn tháng 7/24

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Reuters