Đường thô (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 7/24

19,50

20,00

19,38

19,95

19,48

Tháng 10/24

19,45

19,98

19,35

19,93

19,45

Tháng 3/25

19,70

20,19

19,60

20,16

19,71

Tháng 5/25

19,14

19,56

19,06

19,54

19,18

Tháng 7/25

18,91

19,26

18,83

19,25

18,95

Tháng 10/25

19,01

19,25

18,90

19,25

19,02

Tháng 3/26

19,19

19,42

19,19

19,42

19,27

Tháng 5/26

18,75

18,87

18,69

18,87

18,79

Tháng 7/26

18,51

18,56

18,43

18,56

18,53

Tháng 10/26

18,59

18,61

18,51

18,61

18,61

Tháng 3/27

18,78

18,88

18,78

18,88

18,90

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/24 và đường thô kỳ hạn tháng 7/24

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Reuters