Đường thô (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 7/24

19,95

19,95

19,51

19,60

19,95

Tháng 10/24

19,95

19,95

19,54

19,63

19,93

Tháng 3/25

20,14

20,14

19,81

19,92

20,16

Tháng 5/25

19,52

19,52

19,25

19,37

19,54

Tháng 7/25

19,23

19,23

18,97

19,15

19,25

Tháng 10/25

19,17

19,22

19,00

19,18

19,25

Tháng 3/26

19,34

19,42

19,22

19,37

19,42

Tháng 5/26

18,78

18,88

18,67

18,83

18,87

Tháng 7/26

18,42

18,57

18,37

18,54

18,56

Tháng 10/26

18,49

18,62

18,44

18,59

18,61

Tháng 3/27

18,87

18,87

18,87

18,87

18,88

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/24 và đường thô kỳ hạn tháng 7/24

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Reuters