Đường thô (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 5/24

19,91

20,04

19,77

20,00

19,91

Tháng 7/24

19,63

19,79

19,51

19,77

19,66

Tháng 10/24

19,70

19,81

19,57

19,80

19,70

Tháng 3/25

19,90

20,04

19,80

20,02

19,92

Tháng 5/25

19,28

19,39

19,17

19,38

19,29

Tháng 7/25

18,97

19,06

18,86

19,05

18,98

Tháng 10/25

19,05

19,12

18,92

19,10

19,06

Tháng 3/26

19,20

19,37

19,18

19,35

19,34

Tháng 5/26

18,90

18,90

18,76

18,90

18,89

Tháng 7/26

18,68

18,68

18,54

18,66

18,67

Tháng 10/26

18,77

18,78

18,64

18,75

18,75

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/24 và đường thô kỳ hạn tháng 5/24

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Reuters