Đường thô (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 5/24

19,90

19,92

19,25

19,48

20,00

Tháng 7/24

19,64

19,65

18,97

19,16

19,77

Tháng 10/24

19,71

19,71

19,08

19,23

19,80

Tháng 3/25

19,90

19,90

19,36

19,49

20,02

Tháng 5/25

19,21

19,24

18,81

18,94

19,38

Tháng 7/25

18,90

18,93

18,57

18,68

19,05

Tháng 10/25

18,97

18,99

18,69

18,78

19,10

Tháng 3/26

19,24

19,24

18,99

19,08

19,35

Tháng 5/26

18,79

18,79

18,60

18,69

18,90

Tháng 7/26

18,56

18,56

18,39

18,51

18,66

Tháng 10/26

18,66

18,66

18,46

18,63

18,75

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/24 và đường thô kỳ hạn tháng 5/24

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Reuters