Giá than đá thế giới cập nhật (USD/tấn) 
Biểu đồ giá than đá thế giới
Giá than steam (than đốt nồi hơi) tại Trung Quốc, CNY/tấn
Biểu đồ giá than steam (than đốt nồi hơi) tại Trung Quốc, CNY/tấn
Giá than luyện cốc tại Trung Quốc (coking coal), CNY/tấn
Biểu đồ giá than luyện cốc tại Trung Quốc (coking coal), CNY/tấn
 

Nguồn: VITIC/Reuters