Bảng 1: Cập nhật giá than đá thế giới (USD/tấn) 
Hình 1: Đồ thị giá than đá thế giới cập nhật
Hình 2: Đồ thị giá than Newcastle giao ngay 6 tháng qua (USD/tấn) 
Bảng 2: Cập nhật giá than steam (than đốt nồi hơi) tại Trung Quốc, CNY/tấn

Bảng 3: Cập nhật giá than luyện cốc tại Trung Quốc (coking coal), CNY/tấn

Nguồn: VITIC/Reuters