Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng không đáng kể nhưng số doanh nghiệp giải thể tăng 27%.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng gần 8%, trong đó, bán lẻ hàng hóa tăng gần 3%.

82913

Nguồn: ndh.vn