Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 42,08 tỷ USD, tăng 12,49% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu đạt 39,67 tỷ USD, tăng 26,67% so với cùng kỳ và riêng trong tháng 5/2022 Đài Loan đạt mức xuất siêu 2,4 tỷ USD, giảm 60,49% so với cùng kỳ.
Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Đài Loan đạt 385,9 tỷ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 204,48 tỷ USD, tăng 20,11% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu đạt 181,42 tỷ USD, tăng 25,97% so với cùng kỳ. Xuất siêu trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 23,05 tỷ USD, giảm 12,07% so với cùng kỳ. 
Về thị trường xuất khẩu, xét theo từng thị trường riêng lẻ, Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) vẫn là khách hàng mua hàng hóa lớn nhất của Đài Loan trong tháng 5, chiếm 37,6% tổng doanh số bán hàng ra nước ngoài của Đài Loan. Xuất khẩu sang Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) tăng 0,8% trong tháng 5 lên 15,81 tỷ USD. Các nước ASEAN đã mua 7,34 tỷ USD hàng hóa từ Đài Loan trong tháng 5, tăng 24,0% so với một năm trước đó, tiếp theo là thị trường Hoa Kỳ, nhập khẩu 6,28 tỷ USD hàng hóa từ Đài Loan, tăng 15,5% so với một năm trước đó. Xuất khẩu sang châu Âu tăng 4,7% so với một năm trước đó lên 3,60 tỷ USD và xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 18,3% lên 2,85 tỷ USD hàng hóa.
Về thị trường nhập khẩu, thống kê của MOF cho thấy, kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan trong tháng 5/2022 từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đạt 8,31 tỷ USD, tăng 950 triệu USD (+12,9%) so với cùng tháng năm trước, nhập khẩu từ châu Âu đạt 4,66 tỷ USD, tăng 870 triệu USD (+22,9%), nhập khẩu từ ASEAN đạt 4,65 tỷ USD, tăng 750 triệu USD (+19,1%), nhập khẩu đạt Nhật Bản là 4,53 tỷ USD, tăng 180 triệu USD (+4,2%), nhập khẩu từ Hoa Kỳ đạt 4,23 tỷ USD, tăng 770 triệu USD (+22,1%), nhập khẩu từ Trung Đông đạt 3,83 tỷ USD, tăng 1,89 tỷ USD (+97,4%). So với cùng kỳ năm trước, lũy kế nhập khẩu từ các nước/khu vực chính của Đài Loan trong 5 tháng đầu năm như sau: từ Trung Đông tăng 68,0%, từ ASEAN tăng 25,1%, từ Hoa Kỳ tăng 21,8%, từ châu Âu tăng 19,0%, từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông tăng 15,3% và từ Nhật Bản tăng 8,8%.
Cũng theo thống kê của phía Đài Loan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Đài Loan trong tháng 05/2022 đạt 2,028 tỷ USD, tăng 12,78% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Việt Nam đạt 1,42 tỷ USD, tăng 10,92%; kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan từ Việt Nam đạt 608,09 triệu USD, tăng 17,36% so với cùng kỳ.
Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Đài Loan đạt trên 9,58 tỷ USD, tăng 15,84% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Việt Nam đạt 6,62 tỷ USD, tăng 12,88%; kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan từ Việt Nam đạt 2,96 tỷ USD, tăng 23,04% so với cùng kỳ.

Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc