EVN yêu cầu các đơn vị xây dựng chương trình/kế hoạch chi tiết về việc triển khai Chương trình hành động 12-CTr/ĐU ngày 09/12/2021 của Đảng ủy Tập đoàn bảo đảm hiệu quả, thiết thực và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chương trình/kế hoạch cụ thể báo cáo Tập đoàn trước ngày 31/3/2022 để làm cơ sở theo dõi quá trình triển khai thực hiện. 
Chú trọng công tác lập kế hoạch đấu thầu trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cũng như trong sản xuất kinh doanh nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để đơn vị, doanh nghiệp trong nước tham gia.
Tiếp tục triển khai công tác lựa chọn nhà thầu tuân thủ các quy định về đấu thầu theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định hiện hành, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đặc biệt lưu ý: Các quy định chi tiết đảm bảo tuân thủ quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu và các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu. Cập nhật thông tin về các sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục các hàng hóa trong nước sản xuất được do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Nghiên cứu thị trường nhà thầu để có thể xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu phù hợp trên cơ sở tạo điều kiện tối đa các nhà thầu trong nước có thể tham gia, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu.
Khi lập hồ sơ mời thầu cần lưu ý đưa ra các tiêu chuẩn năng lực, kinh nghiệm phù hợp để đảm bảo tính cạnh tranh trong lựa chọn nhà thầu. Nghiên cứu các giải pháp, cơ chế để có thể tăng cường sử dụng nguyên, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam và các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương phù hợp với các cam kết quốc tế và pháp luật của Việt Nam.
Khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong Tập đoàn, tận dụng các nguyên vật liệu trong nước để sản xuất kinh doanh. Chủ động lựa chọn liên kết, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp tìm nguồn cung cấp vật tư, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất trong nước để sử dụng phù hợp với hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn theo đúng các quy định của pháp luật.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương