Tuy nhiên, thị trường chứng khoán còn lại trong khu vực có diễn biến trái chiều, trong đó cổ phi