Tình hình xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2023: Năm 2023, giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi đạt 515 triệu USD. Trong đó, tổng khối lượng heo xuất khẩu năm 2023 đạt 12.276 tấn, tăng nhẹ so với năm 2022 là 11.518 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu thịt heo của Việt Nam ước đạt gần 63,3 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ 2022 (49,314 triệu USD).
Tình hình nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi năm 2023: Năm 2023, Việt Nam ước nhập khoảng 114 nghìn tấn thịt heo (chiếm gần 3% tổng tiêu thụ thịt heo trong nước). Lượng nhập khẩu thịt heo năm 2023 tương đương 2022 nhưng