Dự báo cung cầu đậu tương thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2020/21 trong tháng 6/2020.

Đvt: triệu tấn

 

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

SL

NK

Nghiền ép

Nội địa

XK

Thế giới

99,19

362,85

158,02

313,71

361,74

161,98

96,34

Thế giới trừ TQ

72,95

345,35

62,02

220,21

249,84

161,88

68,61

Mỹ

15,92

112,26

0,41

58,38

62,05

55,79

10,76

Các TT khác

83,27

250,58

157,62

255,33

299,69

106,19

85,59

TT XK chính

50,93

197,1

3,76

91,88

102,03

98,08

51,68

Argentina

25,6

53,5

3,6

43

50,2

6,5

26

Brazil

24,83

131

0,15

45

47,65

83

25,33

Paraguay

0,5

10,25

0,01

3,8

4,1

6,3

0,35

TT NK chính

28,98

21,33

129,33

122,04

148,84

0,33

30,47

Trung Quốc

26,24

17,5

96

93,5

111,9

0,1

27,74

EU-27

1,63

2,6

14,9

15,7

17,36

0,2

1,57

Đông Nam Á

0,75

0,6

8,92

3,92

9,46

0,03

0,79

Mexico

0,16

0,39

6,1

6,4

6,47

0

0,18

Nguồn: VITIC/USDA