(Báo cáo tháng 4/2021, ĐVT: nghìn tấn)
 

Nguồn: VITIC / USDA