Doanh nghiệp xem chi tiết tại file đính kèm.
Thương vụ Việt Nam tại UAE 

Nguồn: vietnamexport.com