MỤC LỤC

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG   

TÓM TẮT    

I. SƠ BỘ KẾT QUẢ XUẤT KHẨU TÔM THÁNG 6 NĂM 2021    

II. XUẤT KHẨU TÔM THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG NĂM 2021    

III. XUẤT KHẨU TÔM TỚI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG    

3.1    Thị trường Mỹ    
3.1.1 Nhập khẩu tôm của Mỹ và thị phần tôm của Việt Nam  
3.1.2    Các lô hàng tôm bị FDA từ chối   
3.1.3    Tình hình xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Mỹ    
3.2    Thị trường Australia    
3.2.1    Thị phần tôm của Việt Nam ở Australia   
3.2.2    Tình hình xuất khẩu tôm của Việt Nam tới Australia   
3.3    Thị trường Hàn Quốc  
3.3.1    Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc và thị phần tôm Việt Nam    
3.3.2    Xu hướng tiêu dùng tôm tại Hàn Quốc    
3.4    Tình hình xuất khẩu tôm của Thái Lan     
3.5    Thị trường tôm EU    
3.5.1    Nhập khẩu tôm của EU và thị phần tôm Việt Nam    
3.5.2    Tình hình xuất khẩu tôm của Việt Nam tới EU    
IV. MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO    
4.1 Dự báo thị trường tôm Mỹ    
4.2 Dự báo thị trường tôm Hàn Quốc    
4.3 Dự báo thị trường tôm Australia    
4.4 Dự báo thị trường tôm EU    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Xuất khẩu tôm của Việt Nam năm 2020 – 2021  
Biểu đồ 2: Giá xuất khẩu trung bình tôm của Việt Nam năm 2019 – 2021   
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam 5 tháng năm 2021   
Biểu đồ 4: Nhập khẩu tôm của Mỹ năm 2020 – 2021 
Biểu đồ 5: Giá nhập khẩu trung bình tôm của Mỹ năm 2019 – 2021   
Biểu đồ 6: Số lô hàng tôm nhập khẩu vào Mỹ bị từ chối vì liên quan đến kháng sinh cấm năm 2002 – 2021   
Biểu đồ 7: Nhập khẩu tôm của Hàn Quốc năm 2020 – 2021   
Biểu đồ 8: Giá nhập khẩu trung bình tôm vào Hàn Quốc năm 2019 – 2021    
Biểu đồ 9: Giá nhập khẩu trung bình tôm vào EU năm 2020 – 2021  
BẢNG
Bảng 1: Thị trường xuất khẩu tôm của Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2021
Bảng 2: Thị trường cung cấp tôm cho Mỹ tháng 4 và 4 tháng năm 2021 
Bảng 3: Tham khảo giá một số lô hàng tôm thẻ xuất khẩu tới Mỹ trong tháng 6/2021 
Bảng 4: Mặt hàng tôm nhập khẩu vào Australia 4 tháng năm 2021
Bảng 5: Nhập khẩu thủy sản của Australia 4 tháng đầu năm 2021
Bảng 6: Tham khảo giá xuất khẩu một số lô hàng tôm tới Australia tháng 6/2021 
Bảng 7:Thị trường cung cấp tôm cho Hàn Quốc tháng 4 và 4 tháng năm 2021 
Bảng 8: Mặt hàng tôm nhập khẩu của Hàn Quốc tháng 4 và 4 tháng năm 2021
Bảng 9: Tham khảo giá xuất khẩu một số lô hàng tôm tới Hàn Quốc tháng 6/2021 
Bảng 10: Mặt hàng tôm xuất khẩu của Thái Lan tháng 4 và 4 tháng năm 2021  
Bảng 11: Thị trường xuất khẩu tôm của Thái Lan tháng 4 và 4 tháng năm 2021
Bảng 12: Thị trường cung cấp tôm cho EU tháng 3 và 3 tháng năm 2021

BẠN ĐỌC QUAN TÂM XIN VUI LÒNG XEM CHI TIẾT:

Xuất khẩu tôm tháng 6 năm 2021, nhận định và dự báo

Nguồn: VITIC