Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu trên 1,28 triệu tấn đậu tương, trị giá gần 727,72 triệu USD, giá trung bình 567,9 USD/tấn, tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với 7 tháng đầu năm 2020, với mức tăng tương ứng 5,2%, 50,1% và 42,8%.
Riêng trong tháng 7/2021 nhập khẩu 191.461 tấn đậu tương, tương đương 117,91 triệu USD, giá trung bình 615,8 USD/tấn, tăng 51,8% về lượng, tăng 52,3% kim ngạch, tăng 2,3% về giá so với tháng 6/2021; so với tháng 7/2020 thì giảm 7,9% về lượng, nhưng tăng 46% về kim ngạch và tăng 58,7% về giá.
Việt Nam nhập khẩu đậu tương chủ yếu từ Mỹ và Brazil, riêng 2 thị trường này đã chiếm 84% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước; trong đó, nhập khẩu từ thị trường Mỹ trong tháng 7/2021 tăng 35,8% về lượng, tăng 40,2% về kim ngạch, giá tăng 3,2% so với tháng 6/2021, đạt 27.850 tấn, tương đương 18,35 triệu USD, giá 658,8 USD/tấn; so với tháng 7/2020 thì giảm mạnh 47,9% về lượng, giảm 14,8% về kim ngạch nhưng giá tăng mạnh 63,5%. Tính chung, 7 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này tăng 23,5% về lượng, tăng 68,4% kim ngạch và giá tăng 36,4%, đạt 659.598 tấn, tương đương 367,12 triệu USD, giá 556,6 USD/tấn, chiếm 51% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu từ thị trường Brazil đạt 548.837 tấn, tương đương 316,64 triệu USD, giá 576,9 USD/tấn, chiếm 43% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tươngcủa cả nước, tăng giảm 9,8% về lượng, nhung tăng 35,9% kim ngạch và tăng 50,6% về giá so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 7/2021 tăng 83,5% về lượng, tăng 88,7% về kim ngạch, giá tăng 2,9% so với tháng 6/2021, đạt 156.787 tấn, tương đương 95,09 triệu USD, giá 606,5 USD/tấn; so với tháng 7/2020 cũng tăng cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 10,3%, 76,6% và 60%.

Nhập khẩu đậu tương 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

Đậu tương nhập khẩu 84% có xuất xứ từ Mỹ và Brazil

Nguồn: VITIC