Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 9/2022 đạt 114.038 tấn, tương đương 80,07 triệu USD, giá trung bình 702,1 USD/tấn, tăng mạnh 110,9% về lượng và tăng 97% kim ngạch so với tháng 8/2022, giá giảm 6,6%; so với tháng 9/2021 thì giảm 20,5% về lượng và giảm 10,2% về kim ngạch nhưng tăng 13% về giá.
Tính chung 9 tháng đầu năm 2022 cả nước nhập khẩu 1,4 triệu tấn đậu tương, trị giá gần 974,71 triệu USD, giá trung bình 697,3 USD/tấn, giảm 9,1% về lượng nhưng tăng 10% kim ngạch và tăng 21% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất từ thị trường Brazil, trong tháng 9/2022 tăng mạnh, tăng 223% về lượng và tăng 193% kim ngạch so với tháng 8/2022 nhưng giá giảm 9,6%, đạt 69.100 tấn, tương đương 45,93 triệu USD, giá 664,7 USD/tấn; Tính chung, 9 tháng năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 869.451 tấn, tương đương 610,14 triệu USD, chiếm 63% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2 trong tháng 9/2022 tiếp tục tăng mạnh 73% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 8/2022 nhưng giá giảm nhẹ 0,3%, đạt 38.504 tấn, tương đương 28,73 triệu USD, giá trung bình 746,3 USD/tấn. Tính chung cả 9 tháng năm 2022, nhập khẩu từ thị trường này đạt 444.060 tấn, tương đương 302,29 triệu USD, giá 680,7 USD/tấn, chiếm 31% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, giảm mạnh 40,7% về lượng, giảm 28,7% về kim ngạch nhưng giá tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada 9 tháng đầu năm đạt 76.041 tấn, tương đương 56,03 triệu USD, giá 736,9 USD/tấn, tăng 20,7% về lượng, tăng 40% về kim ngạch và giá tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ thị trường Campuchia đạt 6.288 tấn, tương đương 4,74 triệu USD, giá 754 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 117%, 143,7% và 12,2%.

Nhập khẩu đậu tương 9 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/10/2022 của TCHQ)

Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu từ Brazil và Mỹ

Nguồn: Vinanet/VITIC