Trong đó, riêng tháng 9/2022 đạt 799.835 tấn, tương đương 276,34 triệu USD, giá trung bình 345,5 USD/tấn, tăng 12% về lượng, tăng 6,7% kim ngạch nhưng giá giảm 4,8% so với tháng 8/2022; so với tháng 9/2021 thì tăng 10,9% về lượng, tăng 21,2% về kim ngạch và tăng 12% về giá.
Achentina là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam trong 9 tháng năm 2022, chiếm 65% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 4,3 triệu tấn, tương đương trên 1,54 tỷ USD, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 7,7%, 28,2% và 19%; riêng tháng 9/2022 đạt 693.527 tấn, tương đương 235,27 triệu USD, giá 339,2 USD/tấn, tăng 68% về lượng, tăng 56,5% kim ngạch so với tháng 8/2022 nhưng giá giảm 6,9%; so với tháng 9/2021 tăng 14,3% về lượng, tăng 26,3% về kim ngạch, giá tăng 10,5%.
Ngoài ra, nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ 9 tháng đầu năm 2022 đạt 678.119 tấn, tương đương 223,81 triệu USD, giá 330 USD/tấn, chiếm 10,2% trong tổng lượng và chiếm 9,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 37,9% về lượng, giảm 27% về kim ngạch nhưng giá tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu ngô từ thị trường Brazil 9 tháng năm 2022 đạt 473.719 tấn, tương đương 158,18 triệu USD, giá 333,9 USD/tấn, chiếm trên trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 66,9% về lượng, giảm 50,7% về kim ngạch nhưng giá tăng mạnh 48,7% so với 9 tháng năm 2021.

Nhập khẩu ngô 9 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/10/2022 của TCHQ)

Nhập khẩu ngô 9 tháng năm 2022 giảm ượng, tăng kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC