Trong đó, riêng tháng 7/2022 đạt 593.948 triệu tấn, tương đương 225,48 triệu USD, giá trung bình 379,6 USD/tấn, giảm mạnh 40,7% về lượng, giảm 41,3% kim ngạch và giá giảm 1,1% so với tháng 6/2022; so với tháng 7/2021 thì giảm 48,5% về lượng, giảm 39,5% về kim ngạch nhưng tăng 17,5% về giá.
Achentina là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2022, chiếm 62% trong tổng lượng và chiếm 63% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 3,18 triệu tấn, tương đương trên 1,15 tỷ USD, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 6%, 28,3% và 21%; riêng tháng 7/2022 đạt 391.140 tấn, tương đương 150,63 triệu USD, giá 385,1 USD/tấn, giảm mạnh 54,7% về lượng và giảm 54,6% kim ngạch so với tháng 6/2022, nhưng giá tăng nhẹ 0,3%; so với tháng 7/2021 cũng giảm mạnh 51,2% về lượng, giảm 42,7% về kim ngạch nhưng giá tăng 17,4%.
Ngoài ra, nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ 7 tháng đầu năm 2022 đạt 635.732 tấn, tương đương 207,82 triệu USD, giá 326,9 USD/tấn, chiếm 12,4% trong tổng lượng và chiếm 11,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm 39,8% về lượng, giảm 29,8% về kim ngạch nhưng giá tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu ngô từ thị trường Brazil 7 tháng đầu năm 2022 đạt 386.195 tấn, tương đương 127,77 triệu USD, giá 330,8USD/tấn, chiếm trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 71,7% về lượng, giảm 57,5% về kim ngạch nhưng giá tăng mạnh 50% so với 7 tháng năm 2021.

Nhập khẩu ngô 7 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/8/2022 của TCHQ)

Khối lượng ngô nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2022 giảm 20,5%

Nguồn: Vinanet/VITIC