Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị phụ tùng các loại vào Việt Nam trong tháng 7/2021 đạt trên 4,22 tỷ USD, tăng 4,5% so với tháng 6/2021 và tăng 34,4% so với tháng 7/2020.
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021 kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị phụ tùng đạt trên 27,17 tỷ USD, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2020.
Trung Quốc là thị trường chủ yếu cung cấp máy móc, thiết bị phụ tùng cho Việt Nam, riêng nhập khẩu từ thị trrường này đã chiếm 53,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị phụ tùng của cả nước, đạt gần 14,45 tỷ USD, tăng 72,5% so với cùng kỳ năm 2020; Riêng tháng 7/2021 kim ngạch đạt gần 2,5 tỷ USD, giảm 12,4% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 73,2% so với tháng 7/2020.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Hàn Quốc chiếm 14%, đạt gần 3,84 tỷ USD, tăng 10%; Riêng tháng 7/2021 đạt 457,59 triệu USD, giảm 12,2% so với tháng 6/2021 và giảm 14,5% so với tháng 7/2020.
Tiếp đến là thị trường Nhật Bản trong tháng 7/2021 giảm 0,5% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 1,7% so với tháng 7/2020, đạt 368,64 triệu USD; tính chung cả 7 tháng đầu năm 2021 tăng nhẹ 1,4% so với cùng kỳ, đạt trên 2,58 tỷ USD, chiếm 9,5%.
Máy móc, thiết bị phụ tùng các loại nhập khẩu từ thị trường EU tháng 7/2021 tăng 3,4% so với tháng 6/2021 nhưng giảm 1,7% so với tháng 7/2020, đạt 265,86 triệu USD, cộng chung cả 7 tháng thì tăng 19,4%, đạt gần 1,87 tỷ USD, chiếm 6,9%.
Nhìn chung, nhập khẩu máy móc, thiết bị phụ tùng từ hầu hết các thị trường trong 7 tháng đầu năm 2021 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu máy móc, thiết bị phụ tùng 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị 7 tháng năm 2021 tăng 37%

Nguồn: VITIC