Riêng tháng 12/2023 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 221,91 triệu USD, giảm 2,6% so với tháng 11/2023 và giảm 0,9% so với tháng 12/2022.
Trong năm 2023, Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 333,7 triệu USD, chiếm 12,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 11,7% so với năm 2022, riêng tháng 12/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 24,66 triệu USD, giảm 4,7% so với tháng 11/2023 và giảm 23,4% so với tháng 12/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 12/2023 giảm 26,4% so với tháng 11/2023 nhưng tăng 0,6% so với tháng 12/2022, đạt 24,73 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2023 lên 282,6 triệu USD, chiếm trên 10,9%, tăng 8,8% so với năm 2022.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc đạt 223,17 triệu USD trong năm 2023, chiếm 8,6%, tăng 4,6%; Indonesia đạt 207,25 triệu USD, chiếm 8%, giảm 25,4%; Nhật Bản đạt 170,97 triệu USD, chiếm 6,6%, tăng 1,5%.
Nhìn chung, trong năm 2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ các thị trường chính giảm so với năm 2022.

Nhập khẩu thủy sản năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Năm 2023 nhập khẩu thủy sản từ các thị trường giảm gần 5%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC