Riêng tháng 6/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 293,64 triệu USD, tăng 7,1% so với tháng 5/2021 nhưng giảm 7,6% so với tháng 6/2020.
Pháp, Đức, Ấn Độ là ba thị trường hàng đầu cung cấp dược phẩm cho Việt Nam. Nhập khẩu dược phẩm trong 6 tháng đầu năm nay từ các thị trường chủ đạo đều sụt giảm kim ngạch so với 6 tháng đầu năm 2020; trong đó nhập khẩu từ Pháp – thị trường lớn nhất giảm 12,5%, đạt 221,76 triệu USD, chiếm 15% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước; Trong đó riêng tháng 6/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 37,71 triệu USD, giảm 16,6% so với tháng 5/2021 và giảm mạnh 41,6% so với tháng 6/2020.
Tiếp theo là thị trường Đức giảm 19,4%, đạt 151,93 triệu USD, chiếm 10,3%; riêng tháng 6/2021 đạt 27,23 triệu USD, giảm 16,3% so với tháng 5/2021 và giảm 36,6% so với tháng 6/2020.
Nhập khẩu dược phẩm từ thị trường Ấn Độ 6 tháng đầu năm 2020 cũng giảm 9,7%, đạt 116,9 triệu USD, chiếm 7,9%; riêng tháng 6/2021 đạt 24,9 triệu USD, tăng 55,9% so với tháng 5/2021 nhưng giảm 22,3% so với tháng 6/2020.
Đáng chú ý, nhập khẩu dược phẩm từ thị trường Mỹ 6 tháng đầu năm giảm rất mạnh 31,8% so với cùng kỳ năm 2020, chỉ đạt 86,48 triệu USD, chiếm 5,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Nhập khẩu dược phẩm 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu dược phẩm 6 tháng đầu năm 2021 trị giá gần 1,48 tỷ USD

Nguồn: VITIC