Tháng 9/2022 kim ngạch tếp tục giảm 14,1% so với tháng 8/2022, đạt gần trên 49,54 triệu USD, nhưng tăng 3,8% so với tháng 9/2021.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang New Zealand đạt gần 540,07 triệu USD trong 9 tháng năm 2022, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ New Zealand 9 tháng đầu năm 2022 đạt 33,59 triệu USD, tăng mạnh 86,8% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhập khẩu hàng hóa từ thị trường New Zealand chiếm 0,21% trong tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Trong 9 tháng năm 2022 nhóm hàng Sữa và sản phẩm sữa nhập khẩu từ New Zealand đạt kim ngạch lớn nhất 290,81 triệu USD, chiếm 50,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, tính riêng tháng 9/2022 thì nhập khẩu Sữa và sản phẩm sữa từ thị trường này lại sụt giảm mạnh 25,9% so với tháng 8/2022 và giảm 9,6% so với tháng 9/2021.
Nhóm hàng rau quả các loại nhập khẩu từ New Zealand đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 104,91 triệu USD, chiếm 18,3% trong tổng kim ngạch, tăng 32,2%. Tiếp đến nhóm hàng Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 41,3 triệu USD, chiếm 7,2% trong tổng kim ngạch, giảm 24,9%; Phế liệu sắt thép đạt 34,59 triệu USD, chiếm 6%, nhưng tăng rất mạnh 701% so với cùng kỳ 2021.
Nhìn chung, hàng hóa nhập khẩu từ New Zealand trong 9 tháng năm 2022 đa số tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu hàng hóa từ New Zealand 9 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/10/2022 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Nhập khẩu hàng hóa từ New Zealand 9 tháng năm 2022 tăng 14,7%

Nguồn: Vinanet/VITIC