Trung Quốc, Đông Nam Á và Đài Loan là ba thị trường hàng đầu cung cấp hóa chất cho Việt Nam. Nhập khẩu hóa chất trong 6 tháng đầu năm nay từ các thị trường chủ đạo đều tăng mạnh kim ngạch so với 6 tháng đầu năm 2020; trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc – thị trường lớn nhất tăng 58,2%, đạt 1,24 tỷ USD, chiếm 32,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước; Trong đó riêng tháng 6/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 224,52 triệu USD, giảm 5,1% so với tháng 5/2021 nhưng tăng mạnh 108% so với tháng 6/2020.
Tiếp theo là thị trường Đông Nam Á tăng 83%, đạt 887,12 triệu USD, chiếm 23,4%; riêng tháng 6/2021 đạt 172,26 triệu USD, tăng 1,2% so với tháng 5/2021 và tăng 104,2% so với tháng 6/2020.
Nhập khẩu hóa chất từ thị trường Đài Loan 6 tháng đầu năm 2020 cũng tăng 89,8%, đạt 569,87 triệu USD, chiếm 15%; riêng tháng 6/2021 đạt 78,87 triệu USD, giảm 32,4% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 62,2% so với tháng 6/2020.
Đáng chú ý, trong khối Đông Nam Á thì nhập khẩu hóa chất từ thị trường Thái Lan 6 tháng đầu năm tăng rất mạnh 90,3% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 317,16 triệu USD, chiếm 35,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của khối Đông Nam Á; nhập khẩu từ thị trường Malaysia cũng tăng rất mạnh 105,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 226,56 triệu USD, chiếm 25,5%.

Nhập khẩu hóa chất 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu hóa chất 6 tháng đầu năm 2021 tăng trên 60% kim ngạch

Nguồn: VITIC