Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2022 cả nước nhập khẩu 291.445 tấn lúa mì, tương đương 116,35 triệu USD, giá trung bình 399,2 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 7/2022, với mức giảm tương ứng 14,5%, 17,5% và 3,5%. So với tháng 8/2021 thì giảm 5,9% về lượng, nhưng tăng 25,9% kim ngạch và tăng 32,7% về giá.
Tính chung cả 8 tháng năm 2022 lượng lúa mì của cả nước đạt 2,88 triệu tấn, tương đương trên 1,09 tỷ USD, giảm 5,5% về khối lượng, nhưng tăng 26,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021, giá trung bình đạt 379 USD/tấn, tăng 33,5%.
Trong tháng 8/2022 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia giảm 4,6% về lượng, giảm 7,5% về kim ngạch và giảm 3% về giá so với tháng 7/2022, đạt 288.537 tấn, tương đương 115,03 triệu USD, giá 398,7 USD/tấn; so với tháng 8/2021 tăng 3,8% về lượng, tăng 38% kim ngạch và tăng 33% về giá. Tính chung cả 8 tháng, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia, chiếm trên 73% trong tổng lượng và tổng kim ngạch lúa mì nhập khẩu của cả nước, đạt 2,1 triệu tấn, tương đương 802,39 triệu USD, giá trung bình 382,3 USD/tấn, giảm 12% về lượng, nhưng tăng 17,4% về kim ngạch và tăng 33,4% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Tiếp sau đó là thị trường Brazil chiếm 11,2% trong tổng lượng và chiếm 10,3% trong tổng kim ngạch, đạt 322.760 tấn, tương đương 112,55 triệu USD, giá trung bình 348,7 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 40,6%, 104,6% và 45,5%.
Thị trường Mỹ đứng thứ 3 đạt 129.246 tấn, tương đương 59 triệu USD, giá 456,5 USD/tấn, giảm 16,4% về lượng nhưng tăng 28% kim ngạch và tăng 53% về giá so với cùng kỳ, chiếm 4,5% trong tổng lượng và chiếm 5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.
Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Ấn Độ tuy không nhiều, chỉ đạt 73.145 tấn, tương đương 27,21 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2021 thì tăng rất mạnh 2.986 % về khối lượng và tăng 3.573% về kim ngạch.

Nhập khẩu lúa mì 8 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/9/2022 của TCHQ)

Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia chiếm trên 73%

Nguồn: Vinanet/VITIC