Trong đó, riêng tháng 10/2022 đạt 870.931 tấn, tương đương 283,56 triệu USD, giá trung bình 325,6 USD/tấn, tăng 8,9% về lượng, tăng 2,6% kim ngạch nhưng giá giảm 5,8% so với tháng 9/2022; so với tháng 10/2021 thì tăng 7,1% về lượng, tăng 21,2% về kim ngạch và tăng 13% về giá.
Achentina là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2022, chiếm 66% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 4,97 triệu tấn, tương đương trên 1,76 tỷ USD, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 4,9%, 24,2% và 18,5%; riêng tháng 10/2022 đạt 662 tấn, tương đương 214,95 triệu USD, giá 324,4 USD/tấn, giảm 4,5% về lượng, giảm 8,6% kim ngạch so với tháng 9/2022, giá giảm 4,4%; so với tháng 10/2021 tăng 10% về lượng, tăng 2,1% về kim ngạch, giá tăng 13,5%.
Ngoài ra, nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ 10 tháng đầu năm 2022 đạt 678.262 tấn, tương đương 223,92 triệu USD, giá 330 USD/tấn, chiếm 9% trong tổng lượng và chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 37,9% về lượng, giảm 27% về kim ngạch nhưng giá tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu ngô từ thị trường Brazil 10 tháng đầu năm 2022 đạt 579.885 tấn, tương đương 191,98 triệu USD, giá 331 USD/tấn, chiếm trên trên 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 60,7% về lượng, giảm 42,6% về kim ngạch nhưng giá tăng mạnh 46,3% so với 10 tháng năm 2021.

Nhập khẩu ngô 10 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/11/2022 của TCHQ)

Nhập khẩu ngô 10 tháng năm 2022 trị giá trên 2,65 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC