Trong đó, riêng tháng 3/2023 đạt 767.359 tấn, tương đương 260,65 triệu USD, giá trung bình 339,7 USD/tấn, tăng trên 20% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 2/2023, giá cũng tăng 0,6%; so với tháng 3/2022 thì tăng mạnh 48,8% về lượng, tăng 50,4% về kim ngạch và tăng 1,1% về giá.
Brazil là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam trong quý I/2023, chiếm trên 55,5% trong tổng lượng và chiếm 54,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt 1,21 triệu tấn, tương đương gần 404,69 triệu USD, giá 333,5 USD/tấn, tăng mạnh 292,6% về lượng, tăng 308,5% kim ngạch và tăng 4% về giá so với quý I/2022; riêng tháng 3/2023 đạt 393.397 tấn, tương đương 131,87 triệu USD, giá 335,2 USD/tấn, tăng gần 5% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 2/2023, giá tăng nhẹ 0,1%; so với tháng 3/2022 thì tăng mạnh 467,3% về lượng, tăng 458,8% về kim ngạch, nhưng giá giảm 1,5%.
Thị trường lớn thứ 2 là Ấn Độ, trong quý I/2023 đạt 422.841 tấn, tương đương 140,54 triệu USD, giá 332,4 USD/tấn, chiếm trên 19% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm 16,4% về lượng, giảm 9,8% về kim ngạch nhưng giá tăng nhẹ 7,8% so với quý I/2022.
Tiếp đến thị trường Achentina quý I/2023 đạt 405.962 tấn, tương đương 135,85 triệu USD, giá 334,7 USD/tấn, chiếm trên 18% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, giảm mạnh 58% về lượng, giảm 57,4% về kim ngạch nhưng giá tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu ngô quý I/2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu ngô quý I/2023 từ Brazil tăng mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC