Riêng trong tháng 6/2021 nhập khẩu 579.114 tấn nguyên liệu nhựa, tương đương 1,02 tỷ USD, giá trung bình 1.767,2 USD/tấn, giảm 4,3% về lượng và giảm 6,5% kim ngạch, giá giảm 2,4 % so với tháng 5/2021; so với tháng 6/2020 thì tăng 3,2% về lượng, tăng 65,4% về kim ngạch và tăng 60,2% về giá.
Các thị trường cung cấp nguyên liệu nhựa cho Việt Nam chủ yếu từ Trung Quốc, , Hàn Quốc, Đông Nam Á và Đài Loan, trong đó, nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc trong tháng 6/2021 giảm 24,5% về lượng và giảm 21,4% về kim ngạch, nhưng giá tăng 4,1% so với tháng 5/2021, đạt 117.826 tấn, tương đương 218,97 triệu USD, giá 1.858,4 USD/tấn; so với tháng 6/2020 thì tăng mạnh 74,5% về lượng, tăng 128,6% về kim ngạch, giá tăng 31%. Tính chung, 6 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này tăng 83,9% về lượng, kim ngạch tăng 114% và giá tăng 16,4%, đạt 701.613 tấn, tương đương 1,25 tỷ USD, giá 1.784,3 USD/tấn, chiếm 19,2% trong tổng lượng và chiếm 20,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước.
Thị trường lớn thứ 2 là Hàn Quốc đạt 626.287 tấn, tương đương 1,09 tỷ USD, tăng 12,4% về lượng, kim ngạch tăng 49,6%, chiếm 17,2% trong tổng lượng và chiếm 18% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước. Giá nhập khẩu đạt 1.737,9 USD/tấn, tăng 33%.
Nhập khẩu nguyên liệu nhựatừ thị trường Đông Nam Á 6 tháng đầu năm cũng tăng 12,2% về lượng, tăng 51,2% về kim ngạch so với cùng kỳ, giá nhập khẩu tăng 34,8%, đạt 622.994 tấn, tương đương 966,66 triệu USD, giá 1.551,6 USD/tấn.

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa 6 tháng năm 2021 từ hầu hết các thị trường tăng

Nguồn: VITIC