Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sau khi sụt giảm gần 17% trong tháng 4/2021 thì sang tháng 5/2021 tăng nhẹ 1,5% so với tháng 4/2021 và tăng 35,6% so với tháng 5/2020, đạt 445,09 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2021 kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng mạnh 47,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 2,09 tỷ USD.
Achentina luôn đứng đầu về thị trường cung cấp thức ăn gia súc và nguyên liệu cho Việt Nam, trong tháng 5/2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 41,5% so với tháng 4/2021 và tăng 55,6% so với tháng 5/2020, đạt 215,78 triệu USD. Cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2021 kim ngạch tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 756,48 triệu USD, chiếm 36,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Mỹ - thị trường lớn thứ 2 trong tháng 5/2021 mặc dù chỉ tăng nhẹ 6,5% so với tháng 4/2021 và giảm 17,5% so với tháng 5/2020, đạt 49,64 triệu USD; nhưng cộng chung cả 5 tháng đầu năm thì nhâp khẩu từ thị trường này tăng rất mạnh 90,6% so với cùng kỳ, đạt 369,91 triệu USD, chiếm 17,7% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ thị trường EU - thị trường lớn thứ 3 trong tháng 5/2021 cũng chỉ tăng nhẹ 1,2% so với tháng 4/2021 nhưng tăng mạnh 65,4% so với tháng 5/2020, đạt 34,83 triệu USD; cộng chung cả 5 tháng đầu năm cũng tăng mạnh 89,6% so với cùng kỳ, đạt 179,63 triệu USD, chiếm 8,6% trong tổng kim ngạch.
Đáng chú ý là nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Ấn Độ sụt giảm mạnh 2 tháng liên tiếp; cụ thể: tháng 4/2021 giảm 67,3%, tháng 5 giảm tiếp 49,4% so với tháng 4/2021 nhưng tăng 15,8% so với tháng 5/2020, đạt 10,99 triệu USD; tuy nhiên, cộng chung cả 5 tháng đầu năm thì kim ngạch tăng rất mạnh 333,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 164,72 triệu USD, chiếm 7,9%, đứng thứ 4 về kim ngạch.
Nhìn chung, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ tất cả các thị trường chủ đạo trong 5 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo s liu công b ngày 12/6/2021 ca TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 5 tháng đầu năm 2021 tăng trên 47%
 

Nguồn: VITIC