Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 4.170.208 tấn, trị giá 3,4 tỷ USD, giảm 32 USD/tấn, giảm 0,4% về lượng và giảm 18,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 5 tháng đầu năm 2023, chiếm 39-40% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 1.675.004 tấn, trị giá 1,35 tỷ USD, giảm 3,7% về lượng và giảm 24,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 5/2023 nhập khẩu tăng 93,5% về lượng và tăng 73,4% kim ngạch so với tháng 4/2023, đạt 416.020 tấn, trị giá 289,8 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 25% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2023, đạt 1.056.588 tấn, trị giá 881,3 triệu USD, tăng 86,4% về lượng và tăng 51,8% về kim ngạch; riêng tháng 5/2023 nhập khẩu đạt 230.929 tấn, trị giá 176,5 triệu USD, tăng 12% về lượng và tăng 7,6% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, 5 tháng năm 2023 chiếm hơn 15% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 5% về lượng và giảm 15,7% về kim ngạch, đạt 665.199 tấn, trị giá 515,7 triệu USD; riêng tháng 5/2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 61,6% về lượng và tăng 25% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 5 tháng đầu năm 2023 chiếm hơn 9% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu.

  Nhập khẩu xăng dầu 5 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/6/2023 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC