Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 5.123.849 tấn, trị giá 4,1 tỷ USD, giảm 12 USD/tấn, tăng 8,4% về lượng và giảm 17,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm 2023, chiếm hơn 39% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 2.071.454 tấn, trị giá 1,63 tỷ USD, tăng 7,3% về lượng và giảm 20% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 6/2023 nhập khẩu giảm 4,1% về lượng và giảm 1,9% kim ngạch so với tháng 5/2023, đạt 398.627 tấn, trị giá 284,3 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 26% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2023, đạt 1.361.889 tấn, trị giá 1,1 tỷ USD, tăng 113,1% về lượng và tăng 64,3% về kim ngạch; riêng tháng 6/2023 nhập khẩu đạt 305.381 tấn, trị giá 229 triệu USD, tăng 32,2% về lượng và tăng 29,7% về trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu 6 tháng đầu năm 2023
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/7/2023 của TCHQ)  
Tiếp đến là thị trường Malaysia, 6 tháng năm 2023 chiếm hơn 15-16% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 113,1% về lượng và tăng 64,3% về kim ngạch, đạt 884.921 tấn, trị giá 664,1 triệu USD; riêng tháng 6/2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 33,2% về lượng và tăng 40,5% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 6 tháng đầu năm 2023 chiếm 8-9% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, tăng 13,1% về lượng và giảm 10,5% về kim ngạch, đạt 446.567 tấn, trị giá 378,1 triệu USD; riêng tháng 6/2023 nhập khẩu đạt 50.125 tấn, trị giá 38,5 triệu USD, tăng 15% về lượng và tăng 15,5% về trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan chiếm 7-8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong 6 tháng đầu năm 2023, đạt 408.970 tấn, trị giá 334,2 triệu USD, giảm 29,4% về lượng và giảm 47,2 % về trị giá; riêng tháng 6/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 72.108 tấn, trị giá 52,2 triệu USD. .

Nguồn: VITIC