Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 6.135.863 tấn, trị giá 4,8 tỷ USD, giá trung bình 796 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn, tăng 12,6% về lượng và giảm 14,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 7 tháng đầu năm 2023, chiếm hơn 39-40% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 2.462.183 tấn, trị giá 1,93 tỷ USD, tăng 13,4% về lượng và giảm 17,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 7/2023 nhập khẩu giảm 1,9% về lượng và tăng 3,3% kim ngạch so với tháng 6/2023, đạt 390.883 tấn, trị giá 293,8 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 25-26% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2023, đạt 1.551.985 tấn, trị giá 1,27 tỷ USD, tăng 105,6% về lượng và tăng 60,1% về kim ngạch; riêng tháng 7/2023 nhập khẩu đạt 190.240 tấn, trị giá 158,2 triệu USD, giảm 37,7% về lượng và giảm 30,9% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, 7 tháng năm 2023 chiếm hơn 16% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 26,7% về lượng và tăng 3,6% về kim ngạch, đạt 1.032.231 tấn, trị giá 782,1 triệu USD; riêng tháng 7/2023 nhập khẩu từ thị trường này giảm 32,9% về lượng và giảm 20,6% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 7 tháng đầu năm 2023 chiếm 8-9% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, tăng 13,9% về lượng và giảm 10,9% về kim ngạch, đạt 520.527 tấn, trị giá 436,4 triệu USD; riêng tháng 7/2023 nhập khẩu đạt 73.996 tấn, trị giá 59,7 triệu USD, tăng 47,6% về lượng và tăng 55% về trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan chiếm hơn 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong 7 tháng đầu năm 2023, đạt 528.224 tấn, trị giá 428,9 triệu USD, giảm 25,2% về lượng và giảm 44,9% về trị giá.

Nhập khẩu xăng dầu 7 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/8/2023 của TCHQ)

Nguồn: VITIC