Trong đó, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam là 3 thị trường lớn nhất cung cấp cao su cho Hàn Quốc. Trong 5 tháng đầu năm 2020, Hàn Quốc giảm nhập khẩu cao su từ các thị trường chủ chốt như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, Singapore…; Trong khi, tăng nhập khẩu cao su từ một số thị trường như: Đức, Cộng hòa Séc, Myamar…
5 tháng đầu năm 2020, Hàn Quốc nhập khẩu từ Việt Nam 12,89 nghìn tấn cao su, trị giá 20,16 triệu USD, giảm 17,7% về lượng và giảm 11,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hàn Quốc chiếm 7,1%, giảm so với mức 7,7% của 5 tháng đầu năm 2019.

Thị trường cung cấp cao su cho Hàn Quốc trong 5 tháng đầu năm 2020

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/6/2020 của  TCHQ)

 

Thị Trường

5 tháng năm 2020

So với 5 tháng năm 2019 (%)

Tỷ trọng tính theo lượng (%)

 

Lượng (tấn)

Trị giá (nghìn USD)

 

Lượng

 

Trị giá

5 tháng

năm 2019

5 tháng

năm 2020

Tổng

180.642

332.474

-11,8

-13,8

100

100

Indonesia

50.492

71.726

-9,3

-6,0

27,2

28,0

Thái Lan

38.993

56.210

-11,9

-9,9

21,6

21,6

Việt Nam

12.894

20.164

-17,7

-11,2

7,7

7,1

Trung Quốc

12.620

18.633

-4,4

-3,8

6,4

7,0

Nhật Bản

9.396

43.758

-39,7

-26,2

7,6

5,2

Mỹ

9.008

31.514

-16,7

-25,7

5,3

5,0

Đức

8.554

20.516

3,6

-2,3

4,0

4,7

Singapore

7.385

17.608

-29,6

-32,3

5,1

4,1

Cộng hòa Séc

7.278

9.225

224,6

198,8

1,1

4,0

Nga

5.200

8.256

-3,9

-15,5

2,6

2,9

Thị trường khác

18.823

34.864

-18,9

-20,0

11,3

10,4

 

Nguồn: VITIC