Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu dược phẩm về Việt Nam trong tháng 3/2021 đạt 271,59 triệu USD, tăng 76,2% so với tháng 2/2021 và tăng 3,7% so với tháng 3/2020. Tính chung cả 3 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt hơn 685,26 triệu USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Dược phẩm nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Pháp, chiếm 15,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, với gần 108,81 triệu USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3/2021 kim ngạch tăng 84% so với tháng 2/2021 và tăng 1% so với cùng tháng năm 2020, đạt 39,09 triệu USD.
Đứng thứ 2 là thị trường Đức chiếm 10,8%, đạt 73,8 triệu USD, giảm 13,3%. Tiếp đến thị trường Ấn Độ đạt 58,33 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 8,5% trong tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu dược phẩm từ các thị trường chủ đạo sụt giảm kim ngạch so với 3 tháng đầu năm 2020; trong đó nhập khẩu từ thị trường Mỹ sụt giảm mạnh 34,5%, chỉ đạt 41,82 triệu USD.

Nhập khẩu dược phẩm 3 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/4/2021 của TCHQ)

                                                                                                   ĐVT: USD 

Nguồn: VITIC