Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2023 cả nước nhập khẩu 441.055 tấn lúa mì, tương đương 159,57 triệu USD, giá trung bình 361,8 USD/tấn, giảm gần 26% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 3/2023. Giá cũng giảm 0,4%. So với tháng 4/2022 cũng giảm cả lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 10,9%, 15,5% và 5,2%.
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2023 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt trên 1,65 triệu tấn, tương đương trên 604,27 triệu USD, tăng 6,7% về khối lượng, tăng 5,6% về kim ngạch so với 4 tháng đầu năm 2022, giá trung bình đạt 365,2 USD/tấn, giảm 1,1%.
Trong tháng 4/2023 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia giảm 36,3% về lượng, giảm 37% kim ngạch và giảm 1,2% về giá so với tháng 3/2023, đạt 304.016 tấn, tương đương 106,28 triệu USD, giá 349,6 USD/tấn; so với tháng 4/2022 thì tăng 21,9% về lượng, tăng 8,3% kim ngạch nhưng giảm nhẹ 11,2% về giá. Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia, chiếm gần 67,6% trong tổng lượng và chiếm 65,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt 1,12 triệu tấn, tương đương 397,08 triệu USD, giá trung bình 355 USD/tấn, tăng 18,2% về lượng, tăng 12,6% về kim ngạch nhưng giảm 4,7% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022.
Bên cạnh thị trường chủ đạo Australia là thị trường Brazil chiếm gần 16% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 261.611 tấn, tương đương 95,82 triệu USD, giá trung bình 366,3 USD/tấn, giảm 12,6% về lượng, giảm 7,2% kim ngạch nhưng tăng 6,2% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022.
Tiếp đến thị trường Mỹ đạt 128.850 tấn, tương đương 53,69 triệu USD, giá 416,7 USD/tấn, tăng 23,4% về lượng, tăng 14,3% kim ngạch nhưng giảm 7,4% về giá so với 4 tháng đầu năm 2022, chiếm 7,8% trong tổng lượng và chiếm 8,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.
Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Canada đạt 93.701 tấn, tương đương 39,46 triệu USD, tăng mạnh 2.051% về khối lượng và tăng 1.839% về kim ngạch so với 4 tháng đầu năm 2022.

Nhập khẩu lúa mì 4 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 15/5/2023 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu lúa mì 4 tháng đầu năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC