Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2022 cả nước nhập khẩu 307.350 tấn lúa mì, tương đương 114,45 triệu USD, giá trung bình 372,4 USD/tấn, giảm 21% về lượng, giảm 22,4% về kim ngạch và giảm 1,6% về giá so với tháng 5/2022. So với tháng 6/2021 cũng giảm 26,3% về lượng, giảm 8,4% kim ngạch nhưng tăng 24,2% về giá.
Tính chung cả 6 tháng năm 2022 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt 2,25 triệu tấn, tương đương trên 834,3 triệu USD, giảm 2% về khối lượng, nhưng tăng 30,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021, giá trung bình đạt 371,2 USD/tấn, tăng 33,5%.
Trong tháng 6/2022 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia giảm gần 8% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 5/2022, đạt 269.623 tấn, tương đương 100,8 triệu USD; so với tháng 6/2021 cũng giảm 26,8% về lượng, giảm 8,2% kim ngạch. Tính chung cả 6 tháng, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia, chiếm trên 67% trong tổng lượng và tổng kim ngạch lúa mì nhập khẩu của cả nước, đạt 1,51 triệu tấn, tương đương 562,82 triệu USD, giá trung bình 373,4 USD/tấn, giảm 12,3% về lượng, nhưng tăng 16,7% về kim ngạch và tăng 33% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Tiếp sau đó là thị trường Brazil chiếm trên 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 322.760 tấn, tương đương 112,55 triệu USD, giá trung bình 348,7 USD/tấn, tăng mạnh 40,6% về lượng, tăng 104,6% về kim ngạch và tăng 45,5% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Thị trường Mỹ đứng thứ 3 đạt 106.673 tấn, tương đương 47,92 triệu USD, giá 449 USD/tấn, giảm 29,5% về lượng nhưng tăng 6,4% kim ngạch và tăng 50,9% về giá so với cùng kỳ, chiếm 4,8% trong tổng lượng và chiếm 5,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.

Nhập khẩu lúa mì 6 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/7/2022 của TCHQ)

Thị trường nhập khẩu lúa mì 6 tháng năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC