Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 3.260.169 tấn, trị giá 2,7 tỷ USD, giảm 4,7% về lượng và giảm 15,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm 2023, chiếm gần 40% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 1.259.145 tấn, trị giá 1,06 tỷ USD, giảm 9% về lượng và giảm 22,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 4/2023 nhập khẩu giảm 36,5% về lượng và giảm 39,1% kim ngạch so với tháng 3/2023, đạt 214.978 tấn, trị giá 167,1 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 25% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2023, đạt 825.715 tấn, trị giá 706,1 triệu USD, tăng 83,3% về lượng và tăng 59,4% về kim ngạch; riêng tháng 4/2023 nhập khẩu đạt 206.160 tấn, trị giá 164 triệu USD, tăng 19,7% về lượng và tăng 15,9% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, 4 tháng năm 2023 chiếm hơn 14-15% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 24,2% về lượng và giảm 28% về kim ngạch, đạt 500.302 tấn, trị giá 408,6 triệu USD; riêng tháng 4/2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 64,3% về lượng và tăng 101,6% về kim ngạch.

Nhập khẩu xăng dầu 4 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/5/2023 của TCHQ)

Nguồn: VITIC