Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 6/2021 tăng 10,2% so với tháng 5/2021 và tăng mạnh 63,2% so với tháng 6/2020, đạt gần 1,56 tỷ USD.
Cộng chung cả 6 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ tăng 62,6% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 8,21 tỷ USD, chiếm 5,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước; Trong đó, riêng sản phẩm gỗ đạt trên 6,38 tỷ USD, chiếm 7,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hang này, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Mỹ, chiếm tới 61,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 5,04 tỷ USD, tăng 93,4% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 6/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt trên 1,02 tỷ USD, tăng 14% so với tháng 5/2021 và tăng 73% so với tháng 6/2020.
Đứng sau thị trường chủ đạo Mỹ, là thị trường Trung Quốc đạt 814,01 triệu USD, tăng 27,2%, chiếm 9,9% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 6/2021 giảm 8% so với tháng 5/2021 nhưng tăng mạnh 55,7% so với tháng 6/2020
Xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 703,99 triệu USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ; Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 453,14 triệu USD, tăng 12,8%.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2021 sang các thị trường chủ đạo đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2021


Nguồn: VITIC