Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2022, đạt 532.812 tấn, trị giá 555,8 triệu USD, giảm 3,2% về lượng và tăng 78,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm 32,2% tổng lượng và 34,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 10/2022 đạt 33.809 tấn, trị giá 33,3 triệu USD, tăng 9,4% về lượng và tăng 7,1% về trị giá.
Sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm 5,8% trong tổng lượng và 6,9% tổng kim ngạch, đạt 96.638 tấn, kim ngạch 112,2 triệu USD, tăng 9,2% về lượng và tăng 87,9% về trị giá; riêng tháng 10/2022 đạt 8.923 tấn, trị giá 10 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Hàn Quốc chiếm 6,2% trong tổng lượng và 6,7% tổng kim ngạch, đạt 103.454 tấn, kim ngạch đạt 109,5 triệu USD, tăng 211,2% về lượng và tăng 424,9% về trị giá trong 10 tháng đầu năm 2022; riêng tháng 10/2022 xuất khẩu tăng 21,5% về lượng và tăng 12,2% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 8,3% tổng lượng và 5,9% tổng kim ngạch, đạt 137.333 tấn, kim ngạch 96,8 triệu USD, giảm 64,3% về lượng và giảm 57% về trị giá; riêng tháng 10/2022 đạt 31.283 tấn, trị giá 17,3 triệu USD, giảm 25,9% về lượng và giảm 43,2% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Lào và Malaysia chiếm hơn 2-3% tổng lượng và tổng kim ngạch. Những thị trường còn lại như Philippines, Indonesia, Nga và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 1%.
Xuất khẩu xăng dầu 10 tháng đầu năm 2022
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/11/2022 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC