Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2023, đạt 360.815 tấn, trị giá 301 triệu USD, giảm 15,2% về lượng và giảm 32,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 27% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu; riêng trong tháng 7/2023 đạt 43.542 tấn, trị giá 34,3 triệu USD, giảm 18,6% về lượng và giảm 13,4% về trị giá.
Sau đó là thị trường Hàn Quốc chiếm 8-9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 113.520 tấn, kim ngạch 104,2 triệu USD, tăng 57,3% về lượng và tăng 41,1% về trị giá; riêng tháng 7/2023 đạt 16.454 tấn, trị giá 13,2 triệu USD.
Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 7-8% trong tổng lượng và kim ngạch, đạt 99.394 tấn, kim ngạch đạt 92,5 triệu USD, tăng 75,6% về lượng và tăng 48% về trị giá trong 7 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 7/2023 xuất khẩu giảm 8,3% về lượng và giảm 10,2% về trị giá.
Tiếp sau là thị trường Singapore chiếm 10,7% về tổng lượng và 7,1% về tổng kim ngạch, đạt 139.262 tấn, kim ngạch 77,4 triệu USD, tăng 53,7% về lượng và tăng 8,3% về trị giá; riêng tháng 7/2023 đạt 25.239 tấn, trị giá 13,4 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Lào, Malaysia và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 4% tổng lượng và tổng kim ngạch.
 Xuất khẩu xăng dầu 7 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/8/2023 của TCHQ)

Nguồn: VITIC